مردان شین مارات

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
مردان شین مارات
مردان شین مارات
مردان شین مارات موساگیتاویچ
تاریخ تولد: 14.09.1969
سایت: medrese-fanis.ru
تلفن: 89274782509
ایمیل: maratmardanshin@rambler.ru
شهروند: فدراسیون روسیه
دانش زبانی: عربی
حوزه تخصصی: اسلام‌شناسی، تاریخ، تربیت معلم
تخصص‌های حرفه‌ای: پژوهشگر، معلم، امام خطیب، محتسب، رئیس مدرسه دینی.

(مردان شین مارات پسر مساعد)


اداره روحانیت مسلمانان جمهوری تاتارستان، محتسب بخش یوتازین جمهوری تاتارستان (روستای اوروسو)، قاضی بخش جنوب شرقی جمهوری تاتارستان. رئیس مدرسه "فانیس" (روستای اوروسو، جمهوری تاتارستان). روستای اوروسو بخش یوتازینسکی جمهوری تاتارستان


تحصیلات

 • سال 1994: فارغ التحصیل مدرسه دینی "نور اسلام" (شهر اکتابرسکی، جمهوری باشقیرستان). تخصص: معلم علوم اسلامی و زبان عربی، مترجم زبان عربی.
 • سال 2005: دانشگاه دولتی تربیت معلم باشقیرستان شهر اوفا. تخصص: معلم تاریخ.
 • سالهای 2008-2005: مقطع آسپیرانتورای انستیتوی تاریخ فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.
 • نامزد علوم تاریخ (سال 2009، شهر قازان).

موضوع پایان نامه: "صنعت الله بیکبولاتوف به عنوان معلم و تاریخ دان".

راهبر علمی ر.م. موخامت شین (محمد شین).


علایق پژوهشی

تاریخ آموزش اسلامی در روسیه

فعالیت های آموزشی

 • سال 1992: امام خطیب مسجد روستای اوروسو تعیین شد.
 • از سال 1993 به این سو امام محتسب بخش یوتازینسکی.
 • از سال 1999 به این سو رئیس مدرسه "فانیس".
 • سالهای 2011-2001: معلم تاریخ دبیرستان اوروسینسکی.
 • از سال 2011 – قاضی بخش جنوب شرقی جمهوری تاتارستان. سابق عضو شورای علمای اداره روحانیت مسلمانان جمهوری تاتارستان.
 • سال 2013: رئیس مدرسه دینی رضاء الدین فخرالدین شهر آلماتیفسک.

دانش زبانی

عربی

آثار

 • مردان شین م.م. صنعت الله بیکبولات به عنوان معلم و تاریخ دان // تک نگاری، قازان. سال 2010، 184 ص.
 • مردان شین م.م. تاریخ اسلام (آموزش عمیق تاریخ و فرهنگ اسلام): کتاب درسی/ م. م. مردان شین. – قازان، سال 2012، 208 ص.
 • مردان شین م. م. تاریخ ادیان جهانی (آموزش عمیق تاریخ و فرهنگ ادیان جهانی): کتاب درسی/ مردان شین م. م. – قازان، سال 2012، 215 ص.
 • مردان شین م.م. مراحل تاریخی توسعه مدرسه "حسینیه". آموزش اسلامی. تاریخ، وضع کنونی و دورنمای توسعه. مقالات کنفرانس بین المللی علمی – خداشناختی، اختصاص داده شده به 120 سالگرد مدرسه "حسینیه" و 20 سالگرد فعالیت موسسه آموزشی اسلامی معاصر "حسینیه". – اورنبورگ، انتشارات "گازپرام پیچات"، شرکت با مسولیت محدود "اورنبورگ کازپرام سرویس"، سال 2011، 161 ص.
 • مردان شین م. م. توسعه نظام آموزش اسلامی در نیمه قرن نوزدهم – اوایل قرن بیستم. آموزش اسلامی. تاریخ، وضعیت کنونی و دورنمای توسعه: مقالات کنفرانس بین المللی علمی – خداشناختی، اختصاص داده شده به 120 سالگرد مدرسه "حسینیه" و 20 سالگرد فعالیت موسسه آموزشی اسلامی معاصر "حسینیه". – اورنبورگ، انتشارات "گازپرام پیچات"، شرکت با مسولیت محدود "اورنبورگ کازپرام سرویس"، سال 2011، 167 ص.
 • مردان شین م. م. سهم مدرسه در آموزش دنیوی (سکولار) اواخر قرن نوزدهم – اوایل قرن بیستم // دورنمای علم، سال 2013، شماره 2 (41)، صفحات 35-35.
 • مردان شین م. م. گرایش های جدید در نظام آموزش و پرورش اسلامی در قرون نوزدهم و بیستم / م. م. مردان شین // علم و کسب و کار: راه های رشد و توسعه. – سال 2013. شماره 1 (19)، صفحات 24-26.
 • مردان شین م.م. مدرسه "حسینیه" به عنوان مبتکر ایده های نو در سیستم آموزش اسلامی / م.م. مردان شین // م. م. مردان شین // ظرفیت جهانی علم. سال 2013، شماره 1 (22)، صفحات 30-27.
 • مردان شین م. م.
 • مردان شین م. م. "وضعیت آموزش اسلامی در دولت شوروی در سالهای 1937-1917" / م. م. مردان شین // علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی، سال 2013، شماره 4، صفحات 240-238.
 • مردان شین م. م. "شکل گیری و توسعه نظام آموزش و پرورش اسلامی نیمه قرن نوزدهم – اوایل قرن بیستم" / م. م. مردان شین // مجله تربیت معلم قازان، سال 2013، شماره 2، صفحات 141-137.
 • مردان شین م. م.، گالیخوزینا ر. گ. "اسلام معاصر در تاتارستان: وضعیت و تهدید ها" / م. م. مردان شین، ر.گ. گالیخوزینا // مجله رشد و توسعه علم و آموزش و پرورش، سال 2014، شماره 4، صفحات 256-249.
 • گالیخوزینا ر. گ.، مردان شین م. م. "افراطگرایی دینی بر اساس اسلام در منطقه فدرال پریوالژسکی". م. م. مردان شین // اخبار دانشگاه ساراتوف، سال 2014، شماره 4، صفحات 84-78.
 • مردان شین م. م. "سازماندهی تدریس روشمند در موسسه آموزشی اسلامی". / م. م. مردان شین // قازان، سال 2014، 387 ص.