ایلمیرا صیف الدیناوا

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
ایلمیرا صیف الدیناوا
ایلمیرا صیف الدیناوا
صیف الدیناوا ایلمیرا گادل زیاناونا
تاریخ تولد: 25.08.1977
محل زندگی: کازان
ایمیل: Adulya2@yandex.ru
شهروند: روسیه
دانش زبانی: عربی، تاتاری قدیم
حوزه تخصصی: تاریخ، اسلام‌شناسی، لغت‌شناسی، علوم ادبی
تخصص‌های حرفه‌ای: پژوهشگر
موضوعات کاری: تاریخ اردوی زرین، تاریخ ادبیات ترکی و اسلامی دوره اردوی زرین

انستیتوی دانشنامه تاتاری فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، کارمند علمی ارشد بخش پشتیبانی علمی – اطلاعاتی و کتاب‌شناسی. انستیتوی تاریخ فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، کارمند علمی ارشد مرکز مطالعات تاریخ اردوی زرین م. آ. عثمانف.

تحصیلات

 • آموزش عالی (انستیتوی دولتی علوم انسانی تاتارستان). تخصص: لغت‌شناسی.
 • آسپیرانتورا (انستیتوی تاریخ ش. مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان).
 • نامزد علوم تاریخ (قازان، سال 2007). (07.00.02 – تاریخ بومی).

موضوع پایان نامه «نقش "نهج الفرادیس" محمود البولغاری در مطالعات تاریخ فرهنگ معنوی قوم تاتار دوره اردوی زرین».

علایق پژوهشی

تاریخ اردوی زرین، تاریخ ادبیات ترکی و اسلامی دوره اردوی زرین.

دانش زبانی

عربی، تاتاری قدیم

آثار

 • صیف الدیناوا ا. گ. آثار علمای اسلام در اثر ادبی قرن چهاردهم "نهج الفرادیس" محمود البولغاری // از تاریخ تاتارستان و مردم تاتار. شماره 1، "فن"، سال 2003، صفحات 186-175.
 • صیف الدیناوا ا. گ. بنیانگذاران مذاهب سنی اسلام / ا. گ. صیف الدیناوا // عدالت در تاتارستان. – سال 2001. – شماره 2. – صفحات 55-54.
 • صیف الدیناوا ا. گ. سرچشمه های عربی ادبیات ترکی و تاتاری قرون وسطی (مجموعه احادیث "مصابیح السنه" حسین بن مسعود البغوی // جهان اسلام – سال 2005. – شماره 1 (3). – صفحات 74-68.
 • صیف الدیناوا ا. گ. ارزش های آثار دینی – تربیتی قرون وسطی شرق مسلمان در تفکر اجتماعی تاتار دوره اردوی زرین // چاپ علمی الکترونیک "تحلیل مطالعات فرهنگی"، سال 2006. ]منبع الکتورنیک[.
 • صیف الدیناوا ا. گ. ویژگی عملکرد اسلام در اردوی زرین در قرن چهاردهم (طبق داداه های اثر "نهج الفرادیس" محمود البولغاری) // اخبار علمی دانشگاه ملی دولتی و پژوهشی بلگورود. سال 2007. – شماره 3.
 • صیف الدیناوا ا. گ. تاثیر ادبیات دینی اسلامی در اندیشه دینی در اردوی زرین // میراث اردوی زرین: مجموعه مقالات. شماره 1. – قازان: انتشارات "فن" فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، سال 2009.
 • صیف الدیناوا ا. گ. تحلیل تاریخی – زبان شناختی اسامی خاص در "نهج الفرادیس" محمود البولغاری / ف. ش. نوریف، ا. گ. صیف الدیناوا // نام‌شناسی پاوالژیه: مجموعه مقالات. – قازان: انتشارات دانشگاه دولتی قازان، سال 2010.
 • صیف الدیناوا ا. گ. میان ولگا و نیل: گفتگوی تمدن ها // تاریخ روسیه و تاتارستان: مجموعه مقالات کنفرانس نهایی علمی – عملی (شهر قازان، 23-20 مارس، سال 2011) / انستیتوی دانش نامه تاتاری فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان. انتشارات وزارت آموزش و پرورش و علوم جمهوری تاتارستان. ویراستار مسول آ. ا. نُگمانف. – قازان، سال 2011.
 • صیف الدیناوا ا. گ. تاریخ میراث معنوی اردوی زرین (بر اساس داده های "نهج الفرادیس" محمود البولغاری). - Saarbrucken: Lambert, 2011
 • صیف الدیناوا ا. گ. سنت ادبی عرب و انعکاس آن در تفکر اجتماعی تاتارهای دوره اردوی زرین // تاریخ روسیه و تاتارستان: نتایج و دورنمای مطالعات دانش نامه ای: مجموعه مقالات کنفرانس نهایی علمی – عملی / انستیتوی دانش نامه تاتاری فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان – قازان، سال 2012. (در دست چاپ).
 • صیف الدیناوا ا. گ. در باره به کارگیری اصطلاح قومی "تاتار" در ادبیات تاریخی عربی // مجموعه مقالات – قازان: انستیتوی دانش نامه تاتاری فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، سال 2012.
 • اسلام و قدرت در اردوی زرین: ]مجموع مقالات[ / فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، مرکز مطالعات اسلام پژوهی انستیتوی تاریخ ش. مرجانی، مرکز مطالعات تاریخ اردوی زرین م. آ. عثمانف ]ویراستار و گردآورنده: ا. م. میرگلییف صیف الدیناوا[. – قازان: انستیتوی تاریخ، سال 2012، 331 ص.