الگو:کتاب

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
کتاب
اطلاعات نشر
{{کتاب
 | طرح جلد     =
 | توضیح طرح جلد  =
 | نویسنده     =
 | مترجم      =
 | ویراستار علمی  =
 | ویراستار ادبی  =
 | نمایه‌ساز    =
 | نمونه‌خوان    =
 | مقاله‌نویس    =
 | مقدمه‌نویس    =
 | مقابله‌گر    =
 | هیئت تحریریه  =
 | مصحح      =
 | گردآورنده    =
 | به کوشش     =
 | دبیر علمی مجموعه=
 | تصویرگر     =
 | طراح جلد    =
 | نوبت چاپ    =
 | شهر چاپ     =
 | کشور چاپ    =
 | ناشر      =
 | سال چاپ     =
 | تیراژ      =
 | از مجموعه    = 
 | مرکز علمی    =
 | قالب نشر    =
 | قطع       =
 | تعداد جلد    =
 | تعداد صفحه   =
 | زبان      =
 | شابک      =
 | موضوع      =
 | نام = {{subst:PAGENAME}}
}}

الگو برای اضافه کردن اطلاعات کتاب ها

پارامترهای الگو

This template has custom formatting.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
طرح جلدطرح جلد

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نویسندهنویسنده

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
مترجممترجم

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
مقاله‌نویسمقاله‌نویس

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
مقدمه‌نویسمقدمه‌نویس

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دبیر علمی مجموعهدبیر علمی مجموعه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
هیئت تحریریههیئت تحریریه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
مصححمصحح

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
ویراستار علمیویراستار علمی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
ویراستار ادبیویراستار ادبی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
گردآورندهگردآورنده

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
به کوششبه کوشش

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تصویرگرتصویرگر

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
طراح جلدطراح جلد

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
مقابله‌گرمقابله‌گر

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نمایه‌سازنمایه‌ساز

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نمونه‌خواننمونه‌خوان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نوبت چاپنوبت چاپ

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شهر چاپشهر چاپ

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
کشور چاپکشور چاپ

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
ناشرناشر

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
سال چاپسال چاپ

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تیراژتیراژ

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
از مجموعهاز مجموعه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
مرکز علمیمرکز علمی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
قالب نشرقالب نشر

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
قطعقطع

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تعداد جلدتعداد جلد

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تعداد صفحهتعداد صفحه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
زبانزبان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شابکشابک

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
موضوعموضوع

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
توضیح طرح جلدتوضیح طرح جلد

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نامنام

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
{{subst:PAGENAME}}
ناشناختهضروری